+90 (0)212 280 95 05 info@stertilinteryapi.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla STERTİL İNTER YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, kişisel verilerin korunması, güvenliği ve özel hayatın gizliliği konusuna özel önem göstermekteyiz.  Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabilecekleri kişiler, kişisel verilerin elde edilme yöntemleri ve hukuki sebepleri ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğu hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.       İşlenen Kişisel Verilerin Kapsamı ve Elde Edilme Yöntemi

Kişisel veri ifadesi Kanun’da “bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. İsim ve soyisim, e-posta adresi, ikametgâh bilgisi, kullanıcı adı ve şifresi, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri gibi veriler kişisel veri olup tarafımızca aşağıda belirtilen amaç ve hallerde işlenebilmektedir. Aşağıda sayılanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket tarafından işlenebilecek kişisel veriler şu şekildedir:

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Görüntü (CCTV) ve ses kayıt cihazları, çerezler veya diğer vasıtalarla otomatik toplanan kişisel veriler.

 

Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: Kimlik bilgileriniz, adresiniz, iletişim bilgileri, ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel veriler.

 

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) ilettikleri banka hesap bilgileriniz, imza sirküleriniz ve benzeri kişisel veriler.

 

Yasal bir zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel veriniz elde edilmemekte ve işlenmemektedir.

 

2.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK madde 5 ve 6 hükümlerine uygun olarak işlenebilmektedir.

Bu anlamda kişisel verileriniz Kanun’un 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıda sayılı amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Şirket tarafından yürütülen elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı hizmetlerinin ifası,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket çalışanları için iş akdi veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi, icrası
 • Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,
 • Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
 • Şirket insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel istihdamının sağlanması,
 • Şirketin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi veya denetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve şirket içi güvenliğin sağlanması

 

3.       Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket, kişisel verilerin aktarılmasında Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmektedir.

Şirket tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ile ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Bununla birlikte Şirket, KVKK ve diğer ilgili kanunların zorunlu kıldığı durumlarda, ilgilinin açık rızası olmaksızın, kişisel verileri mevzuattaki sınırlamalara bağlı olarak, yetkili idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise - aksi kanun veya ilgili sözleşmede hüküm altına alınmış olmadığı sürece – Şirket, kişisel verileri Kanun’da öngörülen şartlara uygun şekilde ve belirtilen tüm tedbirleri alarak Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ve Şirket çatısı altında bulunan Şirket ağına üye diğer şirketlere aktarabilir.

STERTİL İNTER YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenen kişisel veriler yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Hal böyle olmakla birlikte, iş faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda veri sahibi ile yapılmış bir sözleşme ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması kaydı ile Şirket, kişisel verileri yurt dışına da aktarabilir. KVKK’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işleme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması gerekmektedir.

4.       Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel Verileriniz Şirketle aranızda ilişki devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz şirketle ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Gerek fiziksel ve gerekse dijital ortamda saklanan tüm verilerle ilgili yeterli ve makul önlemler alınmış olup toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk Şirketimize aittir.

 

5.       Kişisel Verilerin Korumasına Yönelik Haklarınız

 • Kişisel veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin … linkinden ulaşılabilen Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda info@stertilinteryapi.com adresinden veri sorumlusuna iletilmesi gerekmektedir.